Nabór 2019

Informacja Burmistrza Krapkowic dot. zwiększenia środków przeznaczonych na dotacje celowe

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Krapkowice uzyskaniem dotacji celowych do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne zawiadamiam, że zwiększono wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Krapkowice przeznaczonych na ten cel w 2019 roku o kwotę 18 000,00 PLN, do łącznej wysokości 118 000,00 PLN.

Krapkowice, 18.03.2019 r.

---------------------------------------------

 

Informacja Burmistrza Krapkowic dot. zakończenia naboru wniosków

 

Informuję o zakończeniu naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne, w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na ten cel w roku 2019.  

Krapkowice, 27.02.2019 r.

 

-----------------------------------------

 

 

logo www.png

 

Burmistrz Krapkowic

ogłasza nabór wniosków

na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających
na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne

 

 

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami/współwłaścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych lub domów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krapkowice.

 

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Krapkowice przeznaczonych w 2019 roku na dotacje celowe wynosi 100 000,00 PLN.

 

Termin składania wniosków: od 18 lutego 2019r. do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

 

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

 

Wzór wniosku dostępny będzie w dniu 18 lutego br. na stronie internetowej www.krapkowice.pl lub w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (II budynek, parter, pokoje: 18, 16A i 16C).

 

WAŻNE!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (I budynek, II piętro, pokój 28). O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

 

UWAGA! Wnioski złożone na niewłaściwym formularzu lub bez podpisu Wnioskodawcy podlegają odrzuceniu bez wzywania do ich uzupełnienia.

Dokumenty do pobrania:

PDFRegulamin przyznawania dotacji celowych.pdf (219,56KB)

PDF01 Wniosek o udzielenie dotacji 2019.pdf (434,81KB)

PDF02 Zgoda na przetwarzanie danych 2019.pdf (372,74KB)

PDF03 Upoważnienie do złożenia wniosku 2019.pdf (279,50KB)

PDF04 Zgoda właściciela nieruchomości 2019.pdf (220,77KB)