OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 02.07.2013

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy:

podinspektor  ds. organizacji pozarządowych  w Urzędzie Miasta i Gminy  w Krapkowicach

1. Stanowisko pracy:
-    podinspektor ds. organizacji pozarządowych - 1 etat
2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
•    obywatelstwo polskie,
•    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni  praw publicznych,
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia,
•    wykształcenie wyższe,
•    znajomość i umiejętność stosowania w praktyce ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o samorządzie gminnym i finansach publicznych
•    znajomość zagadnień dotyczących roli organizacji pozarządowych i współpracy z administracją publiczną
•    znajomość przepisów prawa lokalnego z zakresu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi,
•    znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych.

3. Wymagania dodatkowe:
•    preferowane doświadczenie: praca w samorządzie,
•    preferowane wykształcenie: humanistyczne,
•    samodzielność w podejmowaniu decyzji,
•    komunikatywność, kreatywność,
•    samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
•    znajomość języka obcego,
•    umiejętność obsługi komputera.
4. Zadania wykonywane na stanowisku:
•    opracowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
•    opracowywanie sprawozdań z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
•    organizowanie spotkań i szkoleń dla organizacji pozarządowych,
•    prowadzenie procedur konkursowych dot. realizacji zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
•    prowadzenie procedur konkursowych dot. realizacji zadań wynikających z ustawy o sporcie.
5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
•    stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej:
o    obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
o    umiarkowanie częste kontakty z klientami zewnętrznymi.
o    w pełnym wymiarze czasu pracy w  budynku Urzędu Miasta  i Gminy w Krapkowicach  (winda),
•    w miesiącu  czerwcu  2013 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
•    podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
•    kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice (własnoręczny podpis),
•    CV - z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
•    kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18-go roku życia (ksero dowodu osobistego),
•    kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
•    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
•    oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty (z podpisem czytelnym) należy złożyć lub przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy  w Krapkowicach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na podinspektora ds. organizacji pozarządowych” do dnia 12 lipca  2013 r. do godziny 1400 .
8. INFORMACJE DODATKOWE:
•    dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
•    osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną,
•    osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie  z Krajowego Rejestru Karnego”,
•    proponowany termin zatrudnienia od 01.08.2013 r.Krapkowice dnia 02.07.2013 r.
czytaj więcej >> kliknij tutaj
                                                                                                                                                                                             

  Burmistrz Krapkowic

    /-/  Andrzej Kasiura