Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z póź. zm.) zawiadamiam, że 20.06.2013r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie ‘Naszej Przychodni” wraz z parkingiem na działkach nr 97/3, 518 k.m. 8 w Krapkowicach.