Informacja o Sesji Rady Miejskiej

19 czerwca 2013 roku w Krapkowickim Domu Kultury o godzinie 14:00 odbędzie się XX sesja Rady Miasta w Krapkowicach.

Porządek obrad:
1.Otwarcie XX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od 17.04.2013 r. do 19.06.2013r.
3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 10 porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych Gminy Krapkowice za 2012 rok. Wykorzystanie zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2012 roku . Udzielenie Absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2012 rok .
5. Informacja z realizacji wniosków za 2012 rok .
6. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-oświatowych do Akcji letniej 2013.
7. Informacja na temat edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Mieście i Gminie Krapkowice.
8. Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i socjalnymi .
9. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
11. Wolne wnioski i zapytania
12. Zakończenie XX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Sesji.