Stawki podatków i opłat lokalnych na 2019 rok

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2019 rok

Uchwały na 2019 rok:
ODTuchwała nr IX-109-2011 z dnia 23-11-2011 w sprawie opłaty od posiadania psów.odt (9,50KB)
PDFuchwała nr XI-132-2015 z 5-11-2015 w sprawie opłaty targowej.pdf (105,12KB)
PDFUchwała nr XLVII-536-2018 stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok.pdf (710,39KB)
PDFUchwała XXII-262-16 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.pdf (535,09KB)
 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 r.

Przedmiot opodatkowania

Stawki podatku

Grunty

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,88 zł od 1m2 powierzchni

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,02 zł od 1 ha powierzchni

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,26 zł od 1m2 powierzchni

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

 

3,03 zł od 1 m² powierzchni

Budynki lub ich części

Mieszkalne

0,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

21,14 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w obiektach (w sklepach wielkopowierzchniowych) na powierzchni przekraczającej 800 m2, stacje paliw, banki i instytucje finansowe - stawkę podwyższoną, która wynosi 

23,47 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

9,76 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,69 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyłączeniem stanowiących garaże zlokalizowane poza budynkami mieszkalnymi nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

4,17 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego stanowiących garaże zlokalizowane poza budynkami mieszkalnymi nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

6,46 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

Budowle

 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle stanowiące własność (współwłasność) albo będące w posiadaniu (współposiadaniu) lub trwałym zarządzie, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

1) zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

2) zajęte na potrzeby bezpieczeństwa publicznego;

3) zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej;

4) zajęte na prowadzenie statutowej działalności oświatowej, charytatywno-opiekuńczej;

5) zajęte na potrzeby pomocy społecznej.

Powierzchnia użytkowa budynku.png

Terminy płatności podatku od nieruchomości w 2019 r.

Rodzaj podatnika

Kwota podatku

Termin zapłaty

Osoba fizyczna

nieprzekraczająca 100 zł

jednorazowo w terminie 15 marca

przekraczająca 100 zł

w czterech ratach do: 15 marca,  15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej

nieprzekraczająca 100 zł

jednorazowo w terminie 31 stycznia

przekraczająca 100 zł

w 12 ratach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do         31 stycznia

 

PODATEK ROLNY

Wysokość podatku rolnego w 2019 r.

Grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych

135,90 zł (tj. równowartość 2,5 q żyta2)) od 1 hektara przeliczeniowego

Pozostałe grunty

271,80 zł (tj. (równowartość 5 q żyta) od 1 hektara

 

Terminy zapłaty podatku rolnego w 2019 r.

Kwota podatku nieprzekraczająca 100 zł

jednorazowo w terminie 15 marca

Kwota podatku przekraczająca     100 zł

w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego

 

PODATEK LEŚNY

Wysokość podatku leśnego w 2019 r.

Stawka podstawowa

42,2356 zł (tj. równowartość 0,220 m3 drewna3)) od 1 hektara

Stawka obniżona (dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych)

(50% stawki podstawowej)

Terminy zapłaty podatku leśnego w 2019 r.

Rodzaj podatnika

Kwota podatku

Termin zapłaty

Osoba fizyczna

nieprzekraczająca 100 zł

jednorazowo w terminie 15 marca

przekraczająca 100 zł

w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej

nieprzekraczająca 100 zł

jednorazowo w terminie 15 stycznia

przekraczająca 100 zł

w 12 ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca