• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

III Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

III Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

W dniu 20 grudnia  2018 r. (czwartek) o godz. 1400

w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

z porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad.

2 Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną Rady Miejskiej w Krapkowicach.

3.Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym 29.11.2018 r. do 20 .12.2018 r.

4.Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi
w pkt.9 porządku  obrad.

5.Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok (projekty uchwał nr 1 i nr 2  z  05.12.2018r.).

6.Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok (projekt uchwały nr 3                   z  06.12.2018 r.).

7.Zatwierdzenie Planów Pracy na 2019 rok: Rady Miejskiej w Krapkowicach; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; Komisji Edukacji, Kultury i Sportu; Komisji Spraw Społecznych; Komisji Gospodarki i Finansów.

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

a) projekt uchwały nr 4 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (projekt uchwały z 30.11.2018r.);

b) projekt uchwały nr 5 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" w Gminie Krapkowice  na lata 2019-2023 (projekt uchwały z 30.11.2018r.);

c) projekt uchwały nr 6 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla  osób  objętych  wieloletnim  rządowym  programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (projekt uchwały                          z 30.11.2018r.);

d) projekt uchwały nr 7 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla  osób  objętych  wieloletnim  rządowym  programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ( projekt uchwały z 30.11.2018r.);

e) projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany budżetu gminy  na 2018 rok (projekt uchwały    z 05.11.2018r.)

f) projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 05.12.2018r.).

g)projekt uchwały nr 10  w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026" (projekt uchwały                        z 05.12.2018r.).

h) projekt uchwały nr 11 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok (projekt uchwały z  06.12.2018 r.);

i) projekt uchwały nr 12 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok (projekt uchwały z 06.12.2018 r.);

j) projekt uchwały nr 13   w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na  lata 2019- 2021 (projekt uchwały z  06.12. 2018r.);

k) projekt uchwały nr 14   w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Wspierania Rodziny

na lata 2019- 2021(projekt uchwały z 06.12.2018r.).

l) projekt uchwały nr 15  w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Zgromadzenia Związku Gmin "AQUA SILESIA" (projekt uchwały z 11.12.2018r.);

m) projekt uchwały nr 16 w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO"(projekt uchwały z 11.12.2018r.);

n) projekt uchwały nr 17 w sprawie zmiany uchwały NR XIV/164/2008 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina Św. Anny "(projekt uchwały z 11.12.2018.

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.4 porządku obrad oraz  w okresie międzysesyjnym.

10. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

11. Zakończenie  III Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Przed Sesją Rady odbędzie się posiedzenie Komisji Połączonych :

1)18.12.2018 r.(wtorek) godz. 1330 - w  Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach,ul.3 Maja 17 (sala posiedzeń)- oprócz omówienia zagadnień sesyjnych  Komisje Rady dokonają wyboru zastępców przewodniczących komisji.  

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).