Zawiadomienie

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz.1945) zawiadamiam, że 29.11.2018r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla zasilenia budynku jednorodzinnego mieszkalnego przy ul. Liliowej w Krapkowicach, na terenie działek ewidencyjnych nr 71/3 k.m.5 obręb Krapkowice i dz. nr 599 k.m. 4 obręb Steblów.