Ogłoszenie o wyłożeniu


OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KrapkowiceNa podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r . poz. 647, 951, 1445, z 2013r. poz. 21.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXIII/255/2009 z dnia 17 czerwca 2009r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.06.2013r. do 17.07.2013r., w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy Krapkowice, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17, - II budynek, pok nr. 13
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.07.2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach  o godz. 1100 w sali narad w II budynku na II piętrze.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.08.2013r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Krapkowice.


                                                                                                                                                                                                          Burmistrz Krapkowic
                                                                                                                                                                                                          /-/   Andrzej Kasiura           

Do pobrania:

JPEGStudium Krapkowice.jpeg (1,11MB)

PDFStudium Krapkowic_tekst ujednolicony_2012-g.pdf (1,51MB)