[16-04-2013] INFORMACJA DOTYCZĄCA DEKLARACJI NA WYWÓZ ŚMIECI - INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ FORMULARZ DO 15-05-2013

 

Komunikat Związku Międzygminnego "Czysty Region".

 

Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje, że Zgromadzenie Związku podjęło uchwały
o nowym terminie składania deklaracji, który upływa 15 maja 2013 r. i nowym wzorze deklaracji. Deklaracje będą możliwe do pobrania od 2 kwietnia 2013 r.:

• ze strony internetowej Związku (www.czystyregion.pl),

• w siedzibie Związku przy ul. Portowej 47 w Kędzierzynie- Koźlu,

• we wszystkich urzędach miast i gmin należących do Związku,

• w wybranych punktach w gminach członkowskich Związku.

Wychodząc naprzeciw gospodarstwom wieloosobowym Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę określającą nowe miesięczne stawki opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości, na których będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych. W nowym systemie opłata za pierwsze 4 osoby zamieszkałe w gospodarstwie domowym będzie wynosiła 12,50 zł od osoby miesięcznie. Opłata za piątą osobę w gospodarstwie domowym będzie wynosiła 7 zł miesięcznie, a za każdą następną 1 zł miesięcznie.

W przypadku nieruchomości, na których nie będzie prowadzona selektywna zbiórka opadów komunalnych opłata miesięczna od osoby będzie wynosiła 20 zł i nie będzie gradacji wysokości opłaty w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.

Jednocześnie przypominamy właścicielom domków jednorodzinnych, zarządcom wspólnot
i spółdzielni oraz firmom  i instytucjom  o konieczności wypowiedzenia dotychczas zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru i rozliczania odpadów komunalnych. Odpady te będą odbierane przez firmę wyłonioną w drodze przetargu, na podstawie umowy pomiędzy przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, a Związkiem Międzygminnym „Czysty Region”.

W nowym systemie opłata za gospodarowanie odpadami nie będzie kierowana bezpośrednio do firmy odbierającej odpady, lecz do Związku Międzygminnego „Czysty Region” na indywidualne konto przyporządkowane do każdej nieruchomości objętej systemem odbioru odpadów.

  (pliki do pobrania)
•         deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
•         oświadczenie o nie posiadaniu kopii umowy na odbiór odpadów komunalnych;
•         oświadczenie o zmniejszeniu minimalnej objętości pojemników;
•         oświadczenie o korzystaniu ze wspólnych pojemników;
•         wytyczne ułatwiające wypełnienie deklaracji:

•         wzór wypełnionej deklaracji

•         deklaracja do wypełnienia