[16-04-2013] ZAWIADOMIENIA

Z A W I A D O M I E N I E

           Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek
Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na :
stworzeniu nowoczesnego centrum kulturalno - edukacyjnego poprzez rozbudowę bazy bibliotecznej w Krapkowicach przy ul. Mickiewicza 1.
 
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.
Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 3 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że 11.04.2013r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku zakładu opiekuńczo-leczniczego wraz z parkingiem na działkach nr 97/1, 518 k.m. 8 obręb Krapkowice wydanej na rzecz Powiatu Krapkowickiego.