Gmina Krapkowice przyjazna selektywnej zbiórce odpadów komunalnych

W III kwartale 2018 roku ukończono budowę dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Krapkowicach. Jeden PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Piastowskiej i będzie obsługiwał prawobrzeżną część Krapkowic, natomiast drugi przy ul. Limanowskiego, w którym odpady komunalne będą mogli oddać mieszkańcy sołectw oraz lewobrzeżnej części miasta Krapkowice.

 

PSZOK Piastowska www - ok.jpeg

PSZOK przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach

 

PSZOK Limanowskiego www.jpeg

PSZOK przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach

Obecnie trwa procedura przetargowa na dostawę wyposażenia do PSZOK-ów, obejmującą kontenery i pojemniki, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, tablice informacyjne i gabloty edukacyjne, a także meble i inne niezbędne do obsługi PSZOK-ów urządzenia.

Na realizację zadań Gmina Krapkowice otrzymała 85% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi).