• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.994 z póżn.zm.)

 

zwołuję na dzień 15 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 1400

w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

XLVII  Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

 

    z porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym
  od 27.09.2018 r.
 3. Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi
  w pkt.9 porządkuobrad.
 4. Uchwalenie stawek podatków i opłatlokalnych na 2019 rok:

    a) projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia  wysokości stawek w podatku

    od   nieruchomości i zwolnień od tego podatku (projekt uchwały z 18.10.2018 r.).

 1. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2019 rok:

b) projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” (projekt uchwały
z  30.10.2018 r.).

6. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2018

          (projekt uchwały nr 3 z dnia 29.10.2018r.).

7. Sprawozdania: Przewodniczącego Rady Miejskiej , Komisji stałych  z działalności  

    w kadencji 2014- 2018.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

c) projekt uchwały nr 4   w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (projekt uchwały  z  18.10.2018 r.);

d) projekt uchwały nr 5 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/184/2016 Rady  Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne (projekt uchwały z  17.10.2018.);

e) projekt uchwały nr 6 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Kilińskiego i Opolską w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 30.10.2018r.);

f) projekt uchwały nr 7 w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach z filią „Na Polnej” (projekt uchwały z dnia 31.10.2018 r.);

g) projekt uchwały nr 8 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy drogi- ul. Odrowążów w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 31.10.2018 r.);

 

h) projekt uchwały nr 9 w sprawie   rozpatrzenia petycji dotyczącej zakończenia budowy chodnika przy ul. 3 Maja w Krapkowicach, od ZEC do skrzyżowania z ul. Odrowążów (projekt uchwały z dnia 31.10.2018 r.);

i) projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok (projekt uchwały z dnia 31.10.2018 r.);

j) projekt uchwały nr 11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 31.10.2018 r.);

k) projekt uchwały nr 12  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krapkowice (projekt uchwały z  31.10.2018 r.).

  9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.

10. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

11. Zakończenie XLVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Proszę o zapoznanie się z materiałami stanowiącymi integralną część porządku obrad
w elektronicznym systemie e-Sesja.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Andrzej Małkiewicz

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).