Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach

PDFOpis projektu.pdf (398,29KB)

Rewitalizacja starego mostu.png

 

Plakat.png

 

Przedmiotowy projekt pn. Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach znajduje się na liście projektów podstawowych i uzupełniających pozytywnie zweryfikowanego przez IZ RPO WO 2014-2020 Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 przyjętego Uchwałą Nr XXI/247/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. Po obu stronach objętego projektem mostu zamieszkuje stosunkowo duża liczba mieszkańców, w części lewobrzeżnej miasta znajduje się osiedle Fabryczne a w części prawobrzeżnej osiedle Sady i osiedla przy
ul. Kilińskiego. Przedmiotowy projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem Projektu jest Gmina Krapkowice, quasi partnerami są: Gmina Strzeleczki, Gmina Walce, Gmina Prószków, Gmina Tarnów Opolski. Partnerzy wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne. W ramach prac w projekcie przewidziano: opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowę starego mostu kolejowego na Odrze z dostosowaniem go do ruchu samochodowego i pieszo-rowerowego, przebudowę parku miejskiego w Krapkowicach, nadzór inwestorski oraz promocję projektu. W ramach projektu przewidziano osiągnięcie następujących wskaźników: powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 5,2481 ha; otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich – 52 481 m2; liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 szt.; liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 2 szt.; ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich – 5059 osoby; udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – 100%.

 

znaki_strona_www-1.png