[25-03-2013] CO Z TYMI ŚMIECIAMI? PODSUMOWANIE...

W dniach od 25 lutego do 18 marca br. w Gminie Krapkowice odbył się cykl informacyjnych spotkań  z mieszańcami dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami jaki zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 roku. Zgodnie z nowymi zasadami gminy staną się właścicielami odpadów wytwarzanych na swoim terenie i będą musiały zapewnić ich odbiór oraz zagospodarowanie. Aby wspólnie realizować cele związane z gospodarką odpadami 15 gmin połączyło się w Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, który będzie zarządzał systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminach członkowskich.
Dlaczego zmieniła się ustawa?
Każdy wytwarza śmieci i dlatego każdy z nas będzie płacił za ich wywóz. Wprowadzone zmiany mają „uszczelnić” system przepływu odpadów. Mają sprawić, że nikomu nie będzie się opłacało wywozić śmieci do lasu lub palić nimi w piecu. Celem ustawy jest również zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów zbieranych selektywnie oraz zmniejszenie masy odpadów organicznych kierowanych do składowania zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Jeżeli te cele nie zostaną osiągnięte, na gminy będą nakładane kary pieniężne. Związek Międzygminny „Czysty Region” będzie wymagał od mieszkańców odpowiedniego postępowania z odpadami, jednocześnie zapewniając im do tego odpowiednie warunki, poprzez między innymi utworzenie miejsca, gdzie będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.
Jak będzie działać segregacja odpadów w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi, który zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013r.?
Aby ułatwić selektywną zbiórkę odpadów w gminach Związku Międzygminnego „Czysty Region” wprowadzony zostanie uproszczony system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W zależności od typu zabudowy selektywna zbiórka odbywać się będzie w systemie pojemnikowym lub workowym.
W zabudowie jednorodzinnej zbiórka odpadów prowadzona będzie w następujących workach/pojemnikach:
• żółty worek na tzw. odpady suche (puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, czyste plastikowe opakowania po żywności  np. po jogurtach, plastikowe zakrętki, folie i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach, gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny
i biurowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania, czyste i puste kartoniki po sokach
i po mleku),
• zielony worek: szkło opakowaniowe (białe i kolorowe butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach),
• brązowy pojemnik: odpady organiczne (skoszona trawa, zgrabione liście, resztki kuchenne za wyjątkiem ryb i mięs). W przypadku nieruchomości wyposażonych we własne kompostowniki, będzie można zagospodarowywać te odpady we własnym zakresie i zrezygnować z brązowego pojemnika,
• czarny, ciemno szary lub metaliczny pojemnik: pozostałe odpady za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych (np. popiół, butelki po olejach, styropian, gumy, opakowania po aerozolach, kalka, tapety, papierowe ręczniki, opakowania po paście do zębów, porcelana i ceramika, szkło żaroodporne, stłuczka szklana, szyby, lustra, stara odzież i obuwie).
W zabudowie wielorodzinnej zbiórka odpadów prowadzona będzie w następujących pojemnikach:
• żółty pojemnik na tzw. odpady suche (puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, czyste plastikowe opakowania po żywności np. po jogurtach, plastikowe zakrętki, folie i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach, gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby
i worki, papier szkolny i biurowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania, czyste
i puste kartoniki po sokach i po mleku),
• zielony pojemnik:  szkło opakowaniowe (białe i kolorowe butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach),
• czarny, ciemno szary lub metaliczny pojemnik: pozostałe odpady za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych (np. popiół, resztki kuchenne, butelki po olejach, styropian, gumy, opakowania po aerozolach, kalka, tapety, papierowe ręczniki, opakowania po paście do zębów, porcelana
i ceramika, szkło żaroodporne, stłuczka szklana, szyby, lustra, stara odzież i obuwie).
Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane od właścicieli nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
Zużyte baterie będzie można umieszczać (tak jak do tej pory) w przeznaczonych do tego celu
i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w szkołach, urzędach, sklepach ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Przeterminowane leki będzie można umieszczać (tak jak do tej pory) w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w aptekach.
Dodatkowo utworzony zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), do którego mieszkańcy będą mogli oddać różnego rodzaju odpady problemowe np. odpady z selektywnej zbiórki (nie czekając do następnego odbioru spod nieruchomości), odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci, gruz oraz zużyte opony. Każdy mieszkaniec Gminy Krapkowice będzie mógł oddać nieodpłatnie do takiego punktu 300 kg gruzu i 4 opony rocznie. Na pozostałe odpady nie będzie limitów.

Jak będzie naliczana opłata za odbiór odpadów?
Podstawą do obliczania opłaty będzie liczba mieszkańców zamieszkujących dane gospodarstwo. Właściciele nieruchomości (a w przypadku wspólnot i spółdzielni ich zarządy lub upoważnieni przez zarządy administratorzy) będą zobowiązani złożyć do Związku Międzygminnego „Czysty Region”
w Kędzierzynie-Koźlu (47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47) w terminie do 15 maja 2013 r. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje będzie można również składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (II budynek, II piętro, pokój 36 i 37). W przypadku każdej zmiany liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym, właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od zmiany.  W przypadku nie złożenia deklaracji Związek w drodze decyzji określi wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, np. średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach
o podobnym charakterze.
Wychodząc naprzeciw gospodarstwom wieloosobowym Zgromadzenie Związku Międzygminnego  „Czysty Region” podjęło uchwałę określającą nowe miesięczne stawki opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości, na których będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych. W nowym systemie opłata za pierwsze 4 osoby zamieszkałe w gospodarstwie domowym będzie wynosiła 12,50 zł od osoby miesięcznie. Opłata za piątą osobę w gospodarstwie domowym będzie wynosiła 7 zł miesięcznie, a za każdą następną 1 zł miesięcznie.
W przypadku nieruchomości, na których nie będzie prowadzona selektywna zbiórka opadów komunalnych opłata miesięczna od każdej osoby w gospodarstwie domowym będzie wynosiła 20 zł
i nie będzie gradacji wysokości opłaty w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.
Do dnia wejścia w życie nowego systemu odbiór odpadów będzie odbywał się na dotychczasowych warunkach. Aby nie płacić podwójnie za wywóz śmieci, każdy właściciel nieruchomości będzie musiał rozwiązać umowę z dotychczasowym usługodawcą ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.
 


  nad. Związek Międzygminny „Czysty Region”