[27-03-2013] INFORMACJA O XIX SESJI RADY MIEJSKIEJ - TRANSMISJA NA ŻYWO OD GODZINY 14:00

banner_sesja w krapkowicach.jpeg

XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

 

 

    w dniu 17 kwietnia 2013 r. (środa) o godz. 1400

 

    w Krapkowickim Domu Kultury , ul. Prudnicka 7 

   z porządkiem obrad:

1.    Otwarcie XIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od 13.02.2013 r. do 17.04.2013r.

3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 13 porządku obrad.

4.    Sprawozdanie z rocznej działalności WTZ, ŚDS oraz OPS- rodzaje, wielkość zasiłków oraz udział w budżecie gminy w zaspakajaniu potrzeb społecznych w 2012 roku..

5.    Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice.

6.    Informacja nt. udzielonych  zamówień publicznych w 2012 roku
i I kwartale 2013 r.

7.    Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

8.    Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy Krapkowice.

9. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.

10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy

11.  Informacja o działalności sportowej w 2012 roku.

12.  Podjęcie uchwał w sprawach różnych.

13.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.

14.  Wolne wnioski i zapytania.

15.  Zakończenie XIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.


Tydzień przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji  :

1) 09.04.2013r. godz. 1400  w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu ( oprócz tematów sesyjnych, dodatkowo komisja omówi: Analiza kosztów utrzymania placówek oświatowych w 2012 roku; Zestawienie remontów przeprowadzonych w placówkach oświatowych w 2012 roku ; Sprawozdanie z realizacji dotacji na zadania oświatowe i opiekuńcze w 2012 roku(stypendia szkolne, refundacja kosztów nauki zawodu, żłobki );Informacja nt działalności kulturalnej KDK ,z uwzględnieniem przygotowań do organizacji Dnia Dziecka ).

2) 10.04.2013r.godz.14oo w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach -Komisja Spraw Społecznych ( oprócz tematów sesyjnych dodatkowo komisja omówi: Działalność Straży Miejskiej i krapkowickich dzielnicowych; Działalność OPS, WTZ, ŚDS ; Omówienie zagadnień związanych z integracją Krapkowic z Unią Europejską; Współpraca Krapkowic z miastami partnerskimi; Informacja dot. konkretnych działań w sprawie budowy nowego cmentarza dla mieszkańców Otmętu)

3) 11.04.2013r.godz.14oo Komisja Gospodarki i Finansów (oprócz tematów sesyjnych komisja omówi:Sprawozdanie z funkcjonowania Spółki Gminnej ZGKiM, po okresie zimowym 2012-2013; Koncepcja dalszego funkcjonowania hali sportowej im. W. Piechoty; Informacja nt. funkcjonowania i kosztów utrzymania sali gimnastycznej w Żywocicach )