• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 03.10.2018 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci napowietrznej niskiego napięcia w związku z budową węzła sieciowego 15/0,4 kV „Steblów Ligonia”, na terenie działek ewidencyjnych nr 617/3, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 613, 737, 628/1 k.m.4 obręb Steblów.