• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

XLVI  Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

27.09. 2017 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka
7

z porządkiem obrad:

 

porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym-
 3. Zapytania i interpelacjeradnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt obrad.
 4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczychGminy Krapkowice za I półrocze 2018 roku.
 5. Informacja z realizacji wnioskówzgłoszonych przez radnych w I półroczu 2018 roku.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyników nadzoru pedagogicznego.
 7. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice w I półroczu 2018 r.
 8. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2018.
 9. Informacja nt. realizacji programubudowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice.
 10. Informacja nt. postępu prac w zakresie budowy mostu drogowego w Krapkowicach.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • Projekt uchwały nr 1 (projekt z 12.09.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 2
 • Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (projekt z 27.07.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 4 w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu  (projekt z 06.08.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości(projekt  z 28.08.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 6w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości  (projekt z 28.06.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 7 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania(projekt z 31.08.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/131/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

      (projekt z 06.09.2018 r.);

 • uchwały nr 9  w sprawie zmiany budżetu gminy  Krapkowice na 2018 rok  (projekt  z 12.09.2018 r.)
 • Projekt uchwały nr 10  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  (projekt z 12.09.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce (projekt  z 07.09.2018r. );

 

 • Projekt uchwały nr 12 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

(projekt z 11.09.2018 r.);      

 • Projekt uchwały nr 13 w sprawiezaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

(projekt z 11.09.2018r.);      

 • Projekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/469/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą (projekt z 12.09.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Działkowej, Ligonia, 3 Maja i Księdza Koziołka w Krapkowicach (projekt z 12.09.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 16
 •  Projekt uchwały nr 17
 • Projekt uchwały
 • Projekt uchwały
 •  
 • Projekt uchwały nr 21w sprawieudzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu osobowego segment C, w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policjiw Krapkowicach (projekt z 13.09.2018r );
 • Projekt uchwały nr 22 w sprawie zmianyuchwały nr XXXVII/425/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzeniaPlanu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiejw Krapkowicach na 2018 rok (projekt z 14.09.2018 r.);
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych złożone w pkt.3 porządkuobrad orazw okresie międzysesyjnym.
 2. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
 3. Zakończenie XLVI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Przed Sesją Rady odbędą się posiedzenia komisji :

1) 24.09.2018r. (poniedziałek) godz. 1400 - w Urzędzie Miasta Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17- - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu- oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: organizacja Święta Niepodległości, sprawozdanie  z działalności Krapko-  wickiej  Pływalni „Delfin”;

2) 25.09.2018 r. (wtorek) godz.1400- w Urzędzie Miasta Gminy w Krapkowicach,ul.3 Maja 17- Komisja Spraw Społecznych- oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: informacja bieżąca z działalności OPS, WTZ, ŚDS; informacja nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. liczby wolnych miejsc grzebalnych, opłata za przedłużenie dzierżaw;

3) 26.09.2018 r. (środa) godz.1400 - w Urzędzie Miasta Gminy w Krapkowicach,ul.3 Maja 17- Komisja Gospodarki i Finansów- oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: analiza zaległości podatkowych wobec Gminy.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).