[28-01-2013] USUWANIE DRZEW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - W NAWIĄZANIU DO PRAC NA TERENIE DAWNEJ ŻWIROWNI - AKWENU WODNEGO TZW. GOLD

1.jpeg
foto wyk. A. Matuszkiewicz

Przepisy ustawy o ochronie przyrody zobowiązują posiadaczy drzew i krzewów do utrzymania zieleni we właściwym stanie. W szczególności czynnością związaną z utrzymaniem zieleni jest podjęcie decyzji o potrzebie lub zakazie wycinki zadrzewienia.

Zezwolenie na usuwania drzew i krzewów na mocy powołanej ustawy wydaje na terenie miasta i gminy Krapkowice Burmistrz Krapkowic. Są jednak pewne odstępstwa od tej zasady, a dotyczą one m. innymi drzew znajdujących się na gruntach będących własnością Gminy. W sytuacjach takich o zezwoleniu decyduje miejscowy Starosta.

Teren tzw. „Goldu” - dawnej żwirowni, a obecnie zbiornika wodnego położony jest na terenach gminy Gogolin i gminy Krapkowice. Część położona w obrębie gminy Gogolin użytkowana jest przez osoby prywatne, natomiast na podstawie umowy – dzierżawy „Gold” krapkowicki podlega Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu.

Drzewa i krzewy porastające brzegi oraz skarpy Goldu pochodzą z samosiewu i cechują się stosunkowo młodym wiekiem, głównie I klasa wieku ( < 20 lat).

Z inicjatywy PZW na przedmiotowym akwenie przeprowadzone będą prace porządkowe oraz umacniające linię brzegową. Elementem planowanych zabiegów jest wykonanie selekcji drzew poprzez wyeliminowanie części gęstego samosiewu rosnącego wokół zbiornika.

Dodatkowym argumentem przemawiąjącym za wykonaniem prac jest umożliwienie poprawnego wzrostu cenniejszym składnikom drzewostanu – co jest naturalną czynnością pielęgnacyjną w drzewostanach ( zarówno lasach jak też zadrzewieniach), co w połączeniu z zasadami utrzymania łowisk stanowi kierunek działania PZW.

Koncepcja PZW dotycząca wykonania prac ścinkowych uzyskała poparcie i w konsekwencji zezwolenie na wycinkę drzew wydaną przez Starostę Krapkowickiego. Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew jest decyzją uznaniową – zawsze trudną i powodującą różnice zdań. Wydając zezwolenie Starosta wykazał jednak potrzebę wycinki oraz wskazał warunkowo , że prace należy wykonać w okresie zimowym , a ponadto zobowiązał PZW do wprowadzenia nowych nasadzeń, które posadzone w przemyślany sposób w pełni zrekompensują eliminowane drzewa.

Wydział GGR
UMiG w Krapkowicach

W dniu 01-02-2013 Starosta Krapkowicki Maciej Sonik wystosował prośbę o sprostowanie wyżej zamieszczonej informacji w zakresie, jak niżej:

tekst starosta.jpeg