Stypendia i zasiłki szkolne 2018

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z późn. zm.) istnieje możliwość uzyskania przez uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.  

O stypendium szkolne i zasiłek szkolny mogą ubiegać się m.in.: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców lub prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego lub dyrektora szkoły.

Wnioski można pobierać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17 oraz w sekretariatach szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: http://bip.krapkowice.pl/2479/2383/druki-do-pobrania.html


STYPENDIUM  SZKOLNE

 1. Kryterium dochodowe

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1358) od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe będzie wynosiło 528,00 zł.

Termin składania wniosków o stypendium szkolne:

od 20 sierpnia 2018 r. do 15 września 2018 r.
W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium może być złożony
po upływie ww. terminu.

Miejsce składania wniosków o stypendium szkolne:

Wnioski o stypendium można składać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, budynek II, parter, pokój nr 13 oraz w sekretariatach szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

Wniosek o przyznanie stypendium składa:

– rodzic ucznia niepełnoletniego,
– pełnoletni uczeń.

UWAGA !
Rodzic może złożyć jeden wniosek na wszystkie niepełnoletnie dzieci.
Pełnoletni uczeń musi złożyć osobny wniosek.

Zasady przydzielania stypendium szkolnego

 1. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni składają do Burmistrza Krapkowic wniosek o przyznanie stypendium.
 2. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach bądź za pośrednictwem szkoły prowadzonej przez Gminę Krapkowice, do której uczeń uczęszcza.
 3. Do wniosku o stypendium dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów rodziny
  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
  , a w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 4. Burmistrz Krapkowic wydaje decyzję o wysokości przyznanego stypendium i terminie jego realizacji.
 5. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni dokonują zakupu przedmiotów
  o charakterze edukacyjnym – wskazanych w decyzji albo pokrywają koszty udziału dziecka w zajęciach edukacyjnych lub koszty związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Następnie przedstawiają dowód zakupu przedmiotów edukacyjnych lub usług edukacyjnych w Wydziale Oświaty i Kultury (fakturę lub rachunek imienny wypisany na rodzica ucznia niepełnoletniego lub pełnoletniego ucznia) Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
 6. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni otrzymują refunduję poniesionych kosztów zgodnie z przedstawioną fakturą do wysokości przyznanego w decyzji stypendium na wskazany rachunek bankowy lub zwrot środków finansowych następuje w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

ZASIŁEK SZKOLNY

 1. Zdarzenie losowe
  Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzenie losowe to w szczególności:
  - śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
  - utrata mienia przez rodzinę ucznia wskutek powodzi, pożaru, klęski żywiołowej
    lub kradzieży,
  - wypadek członka rodziny, wskutek którego to wypadku osoba ta jest niezdolna
    do świadczenia pracy przez okres co najmniej jednego miesiąca.
 2. Termin składania wniosków o zasiłek szkolny: w okresie do 2 miesięcy od zdarzenia losowego.
 3. Miejsce składania wniosków o zasiłek szkolny:

Wnioski o stypendium należy składać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, budynek II, parter, pokój nr 13 w sekretariatach szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

   Zasady przydzielania zasiłku szkolnego

 1. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni składają do Burmistrza Krapkowic wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.
 2. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach bądź za pośrednictwem szkoły prowadzonej przez Gminę Krapkowice, do której uczeń uczęszcza.
 3. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis zdarzenia losowego.
 4. Do wniosku o zasiłek dołącza się dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego np. akt zgonu w przypadku śmierci rodzica, zaświadczenie lekarskie potwierdzające wystąpienie ciężkiej i długotrwałej choroby, zaświadczenie z Państwowej Straży Pożarnej potwierdzające wystąpienie pożaru itp.
 5. Burmistrz Krapkowic wydaje decyzję o wysokości przyznanego zasiłku szkolnego i terminie jego realizacji.
 6. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni otrzymują przyznaną w decyzji kwotę zasiłku szkolnego na wskazany rachunek bankowy lub zwrot środków finansowych następuje w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

DOCwniosek o stypendium 2018.doc (201,50KB)

DOCwniosek o zasiłek 2018.doc (144,00KB)