[29-01-2013] INFORMACJA DOTYCZĄCA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W KRAPKOWICACH

 Hala.jpeg
 

 
Gmina Krapkowice w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Województwa Opolskiego II nabór wnioskóww ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach.
Projekt został przyjęty do dofinansowania a Umowa o dofinansowanie ww. Projektu została zawarta w dniu 28 stycznia 2013 r.
W chwili obecnej przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”.
Przedmiotem projektu jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla potrzeb ogrzewania kompleksu hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach w postaci:
-      systemu kolektorów słonecznych wykorzystujących energię słońca w celu wytworzenia ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) na potrzeby użytkowników Hali rekreacyjno- widowiskowo- sportowej w Krapkowicach.
-      zastosowanie pomp ciepła do odzysku ciepła z ziemi w celu ogrzania pomieszczeń hali sportowej oraz zaplecza. Instalacja pomp ciepła będzie wykorzystywała ciepło ziemi poprzez system 30 „studni” o głębokości 100 m każda.
Ponadto w ramach projektu zostaną wykonane roboty budowlane niezbędne dla montażu odnawialnych źródeł energii, instalacyjne oraz roboty termomodernizacyjne.
 
W ramach projektu zostaną wykonane:
1.      Roboty budowlane niezbędne dla montażu pomp ciepła i instalacji (OZE), w tym:
·         Wzmocnienie fundamentów pod ścianami
·         Budowa ścian
·         Wzmocnienie konstrukcji dachu
2.      Wykonanie odwiertów pod pompy i instalacji doprowadzającej
3.      Zakup i montaż kolektorów słonecznych
4.      Zakup i montaż kotłowni dla pomp ciepła
5.      Zakup i montaż bojlera i instalacji odbierającej ciepło od kolektorów słonecznych
6.      Zakup i montaż ogrzewania podłogowego części socjalnej rozprowadzającej ciepło z pomp ciepła
7.      Zakup i montaż ogrzewania ściennego (panelowego) w salach sportowych rozprowadzających ciepło z pomp ciepła
8.      Roboty budowlane – termomodernizacja, w tym:
·         Ocieplenie ścian
·         Ocieplenie dachu
·         Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwi
Dofinansowanie wynosi 1 961 948,95 PLN, co stanowi 72,9% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2013
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2014
 
 
 
Realizacja wyżej wymienionego projektu ma umożliwić:
·         całoroczne korzystanie z hali sportowej przez zawodników uprawiających dyscypliny halowe;
·         zwiększenie ilości osób niezrzeszonych uprawiających rekreacyjnie sport;
·         umożliwienie korzystania z hali do celów treningowych sportowców uprawiających dyscypliny na otwartym terenie np. piłka nożna;
·         umożliwienie organizowania imprez kulturalno-widowiskowych typu koncerty, biesiady przez cały rok. Zapotrzebowanie na takie imprezy istnieje szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy mieszkańcy mają dużo czasu wolnego w porze popołudniowo-wieczornej.
Generalnie realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celów w zakresie:
·         efektywnego wykorzystania OZE do ogrzewania obiektu i instalacji ciepłej wody,
·         ograniczenia emisji pyłów i gazów do atmosfery;
·         podniesienia jakości środowiska naturalnego Województwa Opolskiego;
·         zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii na terenie naszego kraju, a w szczególności na terenie Województwa Opolskiego;
·         wzrostu świadomości mieszkańców Opolszczyzny, a w szczególności mieszkańców Gminy Krapkowice, w zakresie korzyści płynących z zastosowania systemów odnawialnych źródeł energii;
·         promocji ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego, jako czynników warunkujących bezpieczne funkcjonowanie mieszkańców na terenie objętym realizacją projektu,
·         poprawy jakości warunków pracy personelu, a także amatorów sportu,
·         optymalnego wykorzystania infrastruktury samorządowej dla potrzeb rozwoju sportu,
·         poprawy jakości warunków pobytu kibiców podczas imprez sportowych oraz gości podczas imprez.

Wydział PiRG
UMiG w Karpkowicach.

oprac. Barbara Zając