[25-01-2013] IFORMACJA DLA DZIERŻAWCÓW BOKSÓW NA PLACU TARGOWYM W KRAPKOWICACH

W związku z dzierżawieniem boksów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Drzymały w Krapkowicach Wydział Podatków i Opłat Lokalnych UMiG Krapkowice, że dzierżawcy skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązani do składania informacji o podatku od nieruchomości lub rolnego zgodnie z umową dzierżawy. Wszelkie zmiany w powyższych umowach należy zgłaszać do 14 dni w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych UMiG Krapkowice.
Jeżeli umowa dzierżawy obejmuje nieruchomość gruntową, na której położony jest boks handlowy, dzierżawca jest podatnikiem podatku od nieruchomości i spoczywa na nim obowiązek podatkowy. Jeżeli jednak przedmiotem umowy dzierżawy jest sam boks handlowy, aby uznać dzierżawcę za podatnika podatku od nieruchomości należy stwierdzić, czy boks handlowy ten stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności. Jak już wcześniej wyjaśniono, przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są nieruchomości, a także budowle trwale nie związane z gruntem. Jeżeli boks handlowy nie stanowi odrębnego przedmiotu własności, nie może być uznany za nieruchomość w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W takiej sytuacji, boks handlowy stanowił będzie część nieruchomości gruntowej, na której jest położony, zgodnie z zasadą superficies solo cedit (to co jest na powierzchni przypada gruntowi).

Nad.
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
UMiG Krapkowice