UWAGA ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI !!!

Przypominamy, że dnia 31 lipca br. mija termin składania przez zarządców nieruchomości organom wykonawczym gminy danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu nieruchomości.

Powyższe wynika z dyspozycji art. 186a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.):  ,,Zarządca nieruchomości przekazuje organom wykonawczym gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, wynikające z umów najmu, położonych w zarządzanych przez niego budynkach, w terminach i według wzoru określonych w odrębnych przepisach."

Terminy i wzory danych przekazywanych gminie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873).


Dane dotyczące czynszów zgodnie z § 2 w/w rozporządzenia zarządca przekazuje za okresy półroczne danego roku kalendarzowego gminie właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości w terminach:


1. za pierwsze półrocze - do końca lipca danego roku,

2. za drugie półrocze - do końca stycznia roku następnego.

Do pobrania >> załącznik nr 1.doc