[15-01-2013] ZAWIADOMIENIE

Z A W I A D O M I E N I E


           Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek
Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. ul. Harcerska 15, 45-118 Opole
wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na :
przebudowie sieci cieplnych na terenie miasta Krapkowice - budowa przejścia sieci cieplnej przez Odrę  na działkach  nr 6/53, 26, 2 z mapy 12; 7/2 z mapy 9; 143/3, 144/3, 142 z mapy 3 obręb Krapkowice.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.
Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 3 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.
 

nad. Wydz. GKI
UMiG w Krapkowicach