• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

 XLIII  Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

odbędzie się w dniu 21 czerwca  2018 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

z porządkiem obrad:

1.  Otwarcie  XLIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym od  26.04.2018 r. do 21.06.2018 r.

3.  Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 9 porządku obrad.

4.  Realizacja wniosków za 2017 rok.

5.  Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-oświatowych do Akcji Lato 2018.

6.  Informacja nt. Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi i  lokalami socjalnymi.

7.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2017 rok (projekt uchwały nr 1 z dnia 05.06.2018r.). Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2017 rok (projekt uchwały nr 2 z dnia 05.06.2018 r.).

      8. Podjęcie uchwał:

 • Projekt uchwały nr 3 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały z dnia 15.05.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 4  wsprawieustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krapkowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (projekt uchwały z dnia  15.05.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 5wsprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2017 rok (projekt uchwały z dnia 05.06.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok (projekt uchwały z dnia05.06.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt

      uchwały z dnia 06.06.2018 r.);

 • Projekt uchwały nr 8w  sprawie emisji obligacji komunalnych (projekt uchwały z dnia 05.06.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/301/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej(projekt uchwały z dnia 05.06.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 września 2005 r. w sprawie uchwaleniastatutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 04.06.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 04.06.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/182/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (projekt uchwały z dnia  06.06.2018 r. );
 • Projekt uchwały nr 13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Księdza Koziołka i Ligonia
  w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 04.06.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 14 w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Krapkowice (projekt uchwały z dnia 06.06.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 15 w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 428 ul. Prószkowskiej w Dąbrówce Górnej do kategorii dróg gminnych (projekt uchwały z dnia 06.06.2018r.);
 • Projekt uchwały nr 16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały z dnia 07.06.2018r.);
 • Projekt uchwały Nr 17 w sprawie wprowadzenia zasad wyboru zadańi przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krapkowice dotyczących przeznaczenia części środków określonych w budżecie Gminy Krapkowice na 2019 r. na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców (projekt uchwały z dnia 11.06.2018r.);

         9.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad

              oraz w okresie międzysesyjnym

       10.  Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

       11.  Zakończenie XLIII  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

 Przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji  :

1) 18.06.2018 r. godz. 1400- w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala  konferencyjna- I piętro  - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu -oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- oświatowych do Akcji Lato 2018;Organizacja roku szkolnego 2018/2019;Sprawy organizacyjne i kadrowe w placówkach oświatowych Gminy Krapkowice; Informacja nt. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w mieście i gminie Krapkowice; Informacja dot. naboru dzieci do gminnych przedszkolu;

 

2) 19.06.2018r. godz.12oo-  w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala  konferencyjna- I piętro - Komisja Spraw Społecznych- oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich dzielnicowych; Informacja bieżąca z działalności OPS, WTZ, ŚDS; Informacja nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości wolnych miejsc grzebalnych; opłaty za przedłużenie dzierżawy; informacja nt. budowy cmentarza w Krapkowicach przy Os. Sady;            

 

3) 20.06.2018 r.godz.14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna- I piętro- Komisja Gospodarki i Finansów- oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Mechanizm pozyskiwania i koordynacji środków unijnych i pozabudżetowych. Pozyskiwane środki finansowe na realizowane inwestycje w Gminie Krapkowice, ujęte w Planie Finansowym.                                   

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).