Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na
 

sprzedaż działki Nr 10/77 z mapy 9 o pow. 0,0862 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Kilińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00048881/5 – przeznaczonej pod zabudowę przemysłową, produkcyjno-usługową, usługowo-handlową, składów i magazynów, obiektów infrastruktury technicznej. W dziale III Księgi Wieczystej zapisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: służebność drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 3/5, 28, 1. Brak innych obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

      Cena wywoławcza -  18.450,00 zł 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 20 lipca 2018 roku (piątek) o godz. 9:00 w małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (II budynek, II piętro).

 

W a d i u m w wys. 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 16 lipca 2018 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia – przepada w przypadku  uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni od  rozstrzygnięcia.

Zbywca nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi

osobę ustaloną na nabywcę o miejscu i terminie spisania umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej.

W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 21, parter, pok. 16A, telefon 077/44 66 870.

 

 

 

                                                                              Burmistrz   Krapkowic

                                                                                

                                                                                   Andrzej Kasiura