OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

OGŁOSZENIE

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładu przemysłu skórzanego „Otmęt” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXVI/574/2002 z dnia 8 października 2002r.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6.05.2013r.  do 4.06.2013r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17, pok. nr 13 w II budynku w godz. od 800 do 1400

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4.06.2013r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice o godz. 1100  w sali narad w II budynku na II piętrze.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krapkowic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.06.2013r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), zwanej dalej ustawą, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu.

 

                                                                                                                        Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura