INFORMACJA O SESJI RADY MIEJSKIEJ

XX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach
w dniu 19 czerwca  2013 r. (środa) o godz. 1400
   w Krapkowickim Domu Kultury , ul. Prudnicka 7 

   z porządkiem obrad:
1.    Otwarcie XX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym
od 17.04.2013 r.do 19.06.2013r.
3.    Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 10 porządku obrad.
4.    Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych Gminy Krapkowice za 2012 rok. Wykorzystanie zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2012 roku . Udzielenie Absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2012 rok .
5.    Informacja z realizacji wniosków za 2012 rok .
6.    Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-oświatowych do Akcji letniej 2013.
7.    Informacja na temat edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Mieście i Gminie Krapkowice.
8.    Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i socjalnymi .
9.    Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie XX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.
 
Tydzień przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji  :
1) 11.06.2013r. godz. 1400 -w Publicznej Szkole Podstawowej
Nr w Krapkowicach -
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Oprócz tematów sesyjnych, dodatkowo komisja omówi: Organizacja roku szkolnego 2013/2014. Sprawy organizacyjne i kadrowe w placówkach oświatowych gminy. Nabór dzieci do gminnych przedszkoli. Działalność kulturalna gminy za I półrocze 2013r. Ocena organizacji i poziomu imprez kulturalnych.
 
2) 12.06.2013r.godz.14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy  w Krapkowicach -Komisja Spraw Społecznych. Oprócz tematów sesyjnych dodatkowo komisja omówi: Bieżąca działalność Straży Miejskiej ,Policji. Bieżąca działalność OPS,WTZ,ŚDS. Ekologia i ochrona środowiska w gminie. Podjęte działania w celu skutecznej poprawy sygnalizacji świetlnej w mieście. Działania w sprawie budowy nowego cmentarza dla mieszkańców Otmętu.
 
3) 13.06.2013r.godz.14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach - -Komisja Gospodarki i Finansów .Oprócz tematów sesyjnych komisja omówi: Stan dróg i chodników w mieście i gminie Krapkowice. Mechanizm pozyskiwania i koordynacji środków unijnych        i pozabudżetowych. Pozyskane środki finansowe na realizowane inwestycje w mieście i gminie Krapkowice, ujęte w Planie Finansowym.