• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XLII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

     XLII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach
      26 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 14:00
      w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 71.    Otwarcie  XLII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym- od 22.02.2018 r. do 26.04.2018 r.
3.    Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.13 porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z rocznej działalności: WTZ, ŚDS, OPS, Pływalni „Delfin”, KDK, MiGBP, Straży Miejskiej.
5.    Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice.
6.    Informacja nt. udzielonych  zamówień publicznych w 2017 roku i w I kwartale 2018 r.
7.    Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
8.    Informacja o stanie zaawansowania prac związanych  z  kanalizacją  sanitarną Gminy Krapkowice.
9.    Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.
10.   Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.
11.   Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”. Plan na 2018 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich za 2017 rok.
12.   Podjęcie uchwał w sprawach:
                a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
                 terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej w Rogowie Opolskim- część wschodnia (projekt
                 uchwały z 10.04.2018 r.);
               b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
                 przestrzennego terenu części miasta Krapkowice w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej,
                 Prudnickiej (projekt uchwały  z 10.04.2018 r.);
              c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
                 w rejonie ulic:3 Maja i Alei Jana Pawła II w Krapkowicach (projekt uchwały  
                 z 10.04.2018 r.);
              d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
                 przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami: Górną, Ks. Koziołka,
                Transportową i rzeką Odrą (projekt uchwały z 10.04.2018 r.);     
             e) zmiany Uchwały Nr XXI/235/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie ustalenia
                regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
                nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
                oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze
                stosunku   pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
                ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego
                dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania  
                (projekt uchwały z 05.04.2018 r.);
             f) zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok (projekt uchwały z 12.04.2018 r.);
            g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 12.04.2018 r.);
            h) udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet
                Opolski pn.”Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ulicy
                Opolskiej 48 w Opolu” (projekt uchwały z 10.04.2018 r.);
            i) przekazania środków finansowych na rzecz miasta Opole (projekt uchwały
               z 10.04.2018r .)
            j) przekazania dotacji celowej na zadanie pn.”Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku
               Rogów Opolski- węzeł Opole Południe”(projekt uchwały z 10.04.2018 r.);
           k) przekazania dotacji celowej na zadanie pn.”Przebudowa DW 415 ulicy Opolskiej
               w Krapkowicach na odcinku od ul. Drzymały do ul. Dworcowej. I Etap od ul. Drzymały
               do ul. Wodnej (projekt uchwały z 10.04.2018 r.);
           l) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały
               z 29.03.2018 r.);
         m) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu
              (projekt uchwały z 29.03.2018 r.);
         n)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały z 30.03.2018 r.);
         o)  nadania nazwy placowi (projekt uchwały z 12.04.2018 r.);
         p)  nadania nazwy rondu w mieście Krapkowice u zbiegu ulic Prudnickiej i drogi krajowej 45  
              (projekt uchwały z dnia 18.04.2018r.);
         r)  uchwalenia statutu Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 16.04.2018 r.).
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
 15. Zakończenie  XLII  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przed Sesją Rady odbędą się posiedzenia komisji  :
1) 23.04.2018 r. (poniedziałek) godz. 14:00 - w Urzędzie Miasta  Gminy w Krapkowicach,ul.3 Maja 17- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: zasady podziału środków w ramach konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu, analiza kosztów utrzymania placówek oświatowych w 2017 roku, sprawozdanie z realizacji dotacji na zadania oświatowe i opiekuńcze w 2017 r;
2) 24.04.2018 r. (wtorek) godz.14:00- w Urzędzie Miasta  Gminy w Krapkowicach,ul.3 Maja 17-    Komisja Spraw Społecznych- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: współpraca  Krapkowic z miastami partnerskimi, informacja nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości wolnych miejsc grzebalnych, opłata za przedłużenie dzierżawy, informacja nt. dotacji celowych przyznanych w 2017 r;
3) 25.04.2018 r.(środa) godz.14:00 - w Urzędzie Miasta  Gminy w Krapkowicach,ul.3 Maja 17- Komisja Gospodarki i Finansów- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi:
sprawozdanie z działalności Spółki Gminnej ZGKiM za 2017 rok, informacja nt. dotacji celowych przyznanych w 2017 roku.
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).