[16-05-2013] INFORMACJA

INFORMACJADziałając zgodnie z art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Urząd Miasta i Gminy Krapkowice opublikował ofertę Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu Oddział w Krapkowicach pn. „ Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin polskich zamieszkałych na Ukrainie/ Równe- Wołyń/ połączona z działalnością wychowawczą i kulturotwórczą” na stronie internetowej www.krapkowice.pl , na Tablicy Ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: sport1@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice ( sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez  Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu Oddział w Krapkowicach).

nad. Wydział OST