• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 10.04.2018 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie, rozbudowie i przebudowie 1-go budynku Domu Pomocy Społecznej „Anna”, przebudowie i częściowej zmianie sposobu użytkowania budynku 2-go na garaże oraz budowie wiaty wielofunkcyjnej na dz. nr 118, 119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13 w Krapkowicach.