• PL
  • EN
  • DE

Szanowni mieszkańcy przypominamy, że w 2020 roku nie wnosimy opłat za posiadanie psa. Właściciele czworonogów, którzy już dokonali płatności otrzymają jej zwrot na konto.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Posprzątaj po swoim psie

 

Chcesz mieć wpływ na czystość w mieście - Sprzątaj po swoim psie

Przypominamy wszystkim właścicielom bądź opiekunom zwierząt domowych, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Krapkowice o ich obowiązkach wynikających z aktów prawa miejscowego.

Uchwała Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Krapkowice w Rozdziale 6 określa obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, w tym między innymi zobowiązuje ich do:

  • usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na klatkach schodowych, chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych;
  • umieszczania nieczystości w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi woreczkach, a następnie wrzucania ich do komunalnych urządzeń do zbierania odpadów tj. koszy ulicznych. Nie dotyczy to osób niewidomych korzystających z psów przewodników;
  • wyprowadzania psów na smyczy, a w przypadku ras uznawanych za agresywne także w kagańcu;
  • nie wprowadzania zwierząt na teren placów gier i zabaw dla dzieci, piaskownic, na obiekty sportowe oraz na targowiska;
  • poddawania psów obowiązkowym szczepieniom przeciw wściekliźnie;
  • nie wprowadzania psów oraz innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych i gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości, placówki bądź obiektu.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice rokrocznie uchwalany przez Radę Miejską w Krapkowicach mówi z kolei o obowiązku rejestracji psów w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach w terminie 30 dni od daty nabycia oraz wyrejestrowania zwierzęcia w terminie 14 dni od jego sprzedaży, zaginięcia lub śmierci.

W odniesieniu do kotów wolno żyjących, które odgrywają znaczącą rolę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się gryzoni w ekosystemie miejskim w/w opracowanie przewiduje ich dokarmianie w okresie zimowym, które realizowane jest poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) zwierząt. Osoby zainteresowane wpisem do rejestru społecznych opiekunów mogą złożyć stosowny wniosek w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach Programu zapobiegania bezdomności zwierząt, finansowanym z budżetu Gminy Krapkowice jest sterylizacja bądź kastracja kotów wolno żyjących.

 

 
                                

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).