• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 03.04.2018 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej ul. Głównej, na terenie działki ewidencyjnej nr 1125 k.m. 4 obręb Kórnica.