[06-05-2013] ZAWIADOMIENIE

Z A W I A D O M I E N I E


           Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek
Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na :
Budowie sieci gazu na działce nr 358 k.m. 19 przy ul. Wyspiańskiego w Krapkowicach.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.
Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 3 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.