Nabór 2018

Informacja Burmistrza Krapkowic

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Krapkowice uzyskaniem dotacji celowych do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XLIII/486/2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w spawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok zawiadamiam, że zwiększono wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Krapkowice przeznaczonych na ten cel w 2018 roku o kwotę 48 000,00 PLN, do łącznej wysokości 108 000,00 PLN.

---------------------------------------------

 

Informacja Burmistrza Krapkowic

Informuję o zakończeniu naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na ten cel w 2018 roku. 

Krapkowice. 18.05.2018r.

 

--------------------------------------------

 

Burmistrz Krapkowic

ogłasza nabór wniosków

na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających
na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne

 

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami/współwłaścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych lub domów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krapkowice.

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Krapkowice przeznaczonych w 2018 roku na dotacje celowe wynosi 60 000,00 PLN.

Termin składania wniosków: od 9 kwietnia 2018r. do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

Wzór wniosku dostępny będzie w dniu 9 kwietnia br. na stronie internetowej www.krapkowice.pl lub w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (II budynek, parter, pokoje: 18, 16A i 16C).

WAŻNE!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (I budynek, II piętro, pokój 28). O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

UWAGA! Wnioski złożone na niewłaściwym formularzu lub bez podpisu Wnioskodawcy podlegają odrzuceniu bez wzywania do ich uzupełnienia.

Wzór wniosku do pobrania: PDFwniosek o udzielenie dotacji 2018.pdf (408,42KB)

Do pobrania regulamin dotacji celowych:

PDFRegulamin udzielania dotacji celowych.pdf (218,76KB)