[26-03-2013] OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela wraz z prognozą oddziaływania na środowiska skutków ustaleń planu
 
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80 poz 717) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.)
Burmistrz Krapkowic zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu.
 
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 03 kwietnia 2013 roku do 06 maja 2013 roku, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 21, 47-303 Krapkowice (II budynek, pok. 13), w godzinach urzędowania.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi zmianami odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2013 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Gminy w Krapkowicach – sala posiedzeń w II budynku, II piętro.
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie na adres:
 
Urząd Miasta i Gminy Krapkowice
ul. 3 Maja 17
47-303 Krapkowice
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2013 r.

 

Burmistrz Krapkowic
   Andrzej Kasiura