Rusza nabór wniosków dot. przyznania dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Krapkowic
ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krapkowice w 2018r.

      Burmistrz Krapkowic informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił Konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. W ramach tego konkursu Gmina Krapkowice ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

      W związku z powyższym zachęcam osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, rolników oraz małych i średnich przedsiębiorców, wyrażających chęć skorzystania z dofinansowania do składania wniosków. 

Jednocześnie informuję, że w przypadku zakwalifikowania wniosku Gminy Krapkowice wysokość dofinansowania może stanowić maksymalnie 85% kosztów demontażu lub usunięcia wcześniej zdemontowanych płyt azbestowych oraz transportu i unieszkodliwienia.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (II budynek, parter, pokój 18) w nieprzekraczalnym terminie do 06 kwietnia 2018r. 

Realizacja przedmiotowego zadania nastąpi w okresie sierpień - listopad 2018 roku.

Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w konkursie i złożenia wniosków!

Szczegółowe informacje oraz ewentualną pomoc przy wypełnianiu druków można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub pod tel. 77 44 66 805 i 77 44 66 864.

 

W PRZYPADKU DUŻEJ ILOŚCI WNIOSKÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ORAZ STOPIEŃ PILNOŚCI USUNIĘCIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

 

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

 

PDFwniosek o dofinansowanie usuniecia azbestu.pdf (466,31KB)

DOCwniosek o dofinansowanie usuniecia azbestu.doc (147,00KB)