• PL
 • EN
 • DE
Drodzy mieszkańcy gminy Krapkowice, przypominamy o obowiązku złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za odpady do 10 marca 2020 roku. Deklaracje przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach. Dodatkowo w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7 (26 lutego) oraz w  Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul. Mickiewicza 1 (27 lutego) w godzinach 16:00-18:00. Zapraszamy.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o XXXIX Sesji Rady Miejskiej

     XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

      22 luty 2018 r. (czwartek), godz. 14:00
      w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

   1.  Otwarcie  XXXIX Sesji Rady Miejskiej  w Krapkowicach  i  stwierdzenie prawomocności obrad

   2.  Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic  z  działalności  w  okresie między sesyjnym od 15.12.2017 r. do 22.02.2018 r.

   3.  Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad-odpowiedzi w pkt.9 porządku obrad.

   4.  Sprawozdania na temat realizacji programów gminnych: Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii, Wspierania Rodziny.

   5.  Przyjęcie Programu działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2018 rok.

   6.  Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem

        nieruchomości.

   7.  Informacja  z realizacji uchwały w  sprawie uchwalenia Regulaminu  o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

   8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

 • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (projekt uchwały nr 1 z 26.01.2018 r.);
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok (projekt uchwały nr 2 z 07.02.2018 r.);
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt  uchwały nr 3 z 13.02.2018 r.);
 • w sprawie wyrażenia zgodyna oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomościniezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały nr 4 z  12.12.2017 r.);
 • w sprawie wyrażenia zgodyna sprzedaż nieruchomościniezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały nr 5 z 12.12.2017r.);
 • w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Krapkowice u zbiegu ulic Prudnickiej i Drogi Krajowej 45 (projekt uchwały nr 6 z 04.01.2018r.);
 • w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały nr 7 z 04.01.2018r.);
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu (projekt uchwały 8 z  18.01.2018 r.);
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu(projekt uchwały nr 9 z 19.01.2018 r.);
 • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom (projekt uchwały nr 10  z  05.02.2018 r);
 • w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały nr 11  z  05.02.2018 r.);
 • w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2018 (projekt uchwały nr 12 z  05.02.  2018 r.);
 • w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania(projekt uchwały nr 13 z 05.02.2018 r.);
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro- wania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej (projekt uchwały nr 14 z 06.02.2018 r.);
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro- wania przestrzennego wsi Dąbrówka Górna (projekt uchwały nr 15 z 06.02.2018 r.);
 • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały nr 16 z 06.02.2018 r.);
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały nr 17 z 06.02.2018 r.);
 • w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2018" (projekt uchwały nr 18 z  07.02.2018 r.);
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice" (projekt uchwały nr 19 z  07.02.2018 r.).

          9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad  oraz w  okresie międzysesyjnym.

        10. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

        11. Zakończenie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

                                                                               

Przed Sesją Rady odbędą się posiedzenia komisji  :

1) 19.02.2018 r. (poniedziałek) godz. 14:00 - w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach, Os.XXX-lecia 24 - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: program działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2018 rok, kalendarz imprez sportowych Gminy Krapkowice na 2018 rok, informacja nt. osób, które otrzymały stypendia sportowe, plany inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych na 2018 rok;

2) 20.02.2018 r. (wtorek) godz.14:00- w Urzędzie Miasta  Gminy w Krapkowicach,ul.3 Maja 17-    Komisja Spraw Społecznych- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich dzielnicowych, informacja bieżąca z działalności OPS, WTZ, ŚDS;

3) 21.02.2018 r. (środa) godz.14:00 - w Urzędzie Miasta  Gminy w Krapkowicach,ul.3 Maja 17- Komisja Gospodarki i Finansów- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: informacja burmistrza nt. orzeczenia  Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO.

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).