• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rekrutacja do szkół podstawowych

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klas I na podstawie zgłoszenia rodziców. W okresie od 3 kwietnia do 4 maja 2018 r. rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły.

UWAGA! Nabór dzieci do klas sportowych odbywa się w terminie do 25 kwietnia 2018 r.

W dniu 12 maja 2018 r. podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a do 23 maja 2018 r. rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły. W dniu 25 maja 2018 r. komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Postępowanie uzupełniające trwać będzie od 29 maja do 29 czerwca 2018 roku.

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 10 pkt;

2) szkoła znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania kandydata - 9 pkt;

3) kontynuacja nauki kandydata w zespole szkół lub w zespole szkolno - przedszkolnym – 8 pkt;

4) w obwodzie szkoły zamieszkuje rodzina wspierająca rodziców /opiekunów prawnych kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki – 6 pkt;

5) w obwodzie szkoły znajduje się miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów kandydata (pracy wykonywanej na podstawie umowy z kodeksu pracy, umowy cywilnoprawnej, miejsce wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego) - 5 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

PDFZarządzenie Nr 842 2018 z dn 23 01 2018 Burmistrza Krapkowic w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegona rok szkolny 2018 2019 do szkół prowadzonych przez Gminę Krapkowice.pdf

PDFUchwała Nr XXVI 320 2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dn 28 02 2017 w sprawie określenia kryteriów do klas pierwszych szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice.pdf