Vyberte si jazyk PL EN DE CZ UA

Památky: po stopách historie, lidových podání a legend

Stopy bohaté historie Krapkowické oblasti se dochovaly do dnešních dnů v podobě četných památek, především architektonických. Mezi zvláště kouzelnými místy památkového charakteru vynikají především následující místa: krapkowické náměstí (Rynek) a parky v osadách Rogów Opolski a Dąbrówka Górna.Krapkowické náměstí (Rynek) 

Na jedné z nárožních budov je zobrazen znak Krapkowic.jpeg Nejreprezentativnější částí města je krapkowické náměstí (Rynek). Má podobu typicky středověké zástavby – uprostřed fontána, kolem dokola staré zděné budovy, jedna vedle druhé, rozmístěné po obvodu obdélníku, přerušené úzkými příjezdovými uličkami. Nejstarší dům pochází z XVII. století – Dům na Rynku č. 4, s čelní stěnou nezměněnou od roku 1784. Shořel v roce 1945, rekonstruován v roce 1950. Z období pozdního baroka, rožní, situován do štítu. Čelní fasáda pětiosá s vchodem umístěným ve výklenku, který je částečně uzamčen. Sedlová střecha je pokrytá eternitem. Na jedné z nárožních budov je zobrazen znak Krapkowic – dříve v té budově býval magistrát, dnes se tam nachází restaurace. Před léty stála uprostřed Rynku dřevěná budova radnice, která shořela při obrovském požáru v roce 1845 a pak se již nikdy na Rynek nevrátila.

Krapkowické náměstí (Rynek) .jpeg Krapkowice_dům na Rynku č. 4.jpeg Krapkowické náměstí (Rynek) .jpeg

 


Věž Horní brány a městské hradby

První zmínky týkající se krapkowických městských hradeb pocházejí z let 1384 a 1418. Později byly hradby mnohokrát měněny a obnovovány. Jejich nejatraktivnějším prvkem je Věž Horní brány, čili Krapkowická bašta. Je to současně také symbol města. Byla postavena na přelomu XIV. a XV. století, přestavěna kolem roku 1580 a následně obnovována v létech: 1895, 1915 a před rokem 1939. Je vybudována na čtvercovém základě, v goticko-renesančním slohu. Po konservaci, kterou financovaly orgány samosprávy, je Věž jedním z 18 nejlépe udržovaných historických objektů v Polsku, což potvrzuje také ocenění získané v roce 2007, které uděluje Ministerstvo kulturu a národního dědictví. Právě z tohoto místa pak každý den v poledne zní městská znělka Hejnal Krapkowic. Velkou atrakcí je rovněž vyhlídková terasa, ze které je možno obdivovat panoráma Opavských hor.  Nezvyklou památkou na návštěvu Bašty může být aršík ručního papíru, který si je možno vlastnoručně vyhotovit ve výrobně ručního papíru „Czerpuś“, která je v Baště činná. 

Věž Horní brány a městské hradby.jpeg Věž Horní brány a městské hradby.jpeg
Krapkowice_městské hradby.jpeg

Krapkowický hrad


 

Pochází z období pozdní renesance, jeho výstavba byla ukončena v druhé polovině XVII. století. Prvotní vlastníci hradu, rod Redernů, spravovali hrad až do roku 1775, kdy se tato stavba stala vlastnictvím rodiny Haugwitzů. Po generální přestavbě, která byla uskutečněna ke konci XIX. století, hrad rozkvétal, ale během 2. světové války hradní budova utrpěla výraznější škody. Následně pak po opravách a přestavbě ztratil hrad svůj prvotní styl.  Na patře byly zazděny arkády, vestavěna okna a dosavadní ochozy tak byly proměněny na chodby. Na hradním nádvoří se dochovala historická studna, která byla vyhloubena nejpravděpodobněji ještě v období středověku. Hloubka této studny k hladině vody je cca 30 – 40 metrů a její stěny jsou uloženy z kamene. Po dřívějším vybavení interiérů zde zůstaly dvě barokní nástěnné lampy, které mají tvar andělů a visí nad kamennými schody, které vedou do bývalého tanečního sálu; několik kachlových kamen, která jsou bohatě zdobena a krásné dubové obložení s  kredencovými prostorami v jídelním sálu. V současnosti má na hradě sídlo učiliště (Zespół Szkół Zawodowych).


Krapkowický hrad .jpeg Krapkowický hrad .jpeg Krapkowický hrad .jpeg
Krapkowický hrad.jpeg
Krapkowický hrad .jpeg
Krapkowický hrad .jpeg

Ruiny rytířské tvrze v Otmętu

Období vzniku této stavby je datováno na konec XII. století. Nejstarší dochované zdi pocházejí z XVI. století, ale hradní tvrz má bohužel v současnosti podobu ruin. Podle legendy patřila hradní tvrz prvotně templářům, později ji spravovaly místní rody, a v meziválečném období se vlastníkem hradní tvrze stal obuvnický podnikatel – Tomáš Baťa.

Hrad Rogów Opolski (hradní a parkový komplex)

Hrad Rogów Opolski.jpeg Vedle Krapkowické bašty je to největší turistická atrakce na území Obce. Hrad byl postaven po roce 1600 z prostředků rodiny Rogojských z Rogozníku na Moravě. Následně se stal součástí majetku hraběte Karola Wilhelma von Haugwitz, představitele rodu, který na majetku Rogów  a sousedících usedlostech hospodařil až do konce 2. světové války. Hrad, na počátku poničený, se s uplývajícím časem měnil do podoby reprezentačního šlechtického sídla, které se neobvykle malebně rozkládá na svahu dávného koryta Odry. Hrad Rogów Opolski se v současnosti nachází na trasách cyklistických stezek Obce Krapkowice. V opravených prostorách má sídlo pobočka Vojvodské veřejné knihovny v Opolí (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu), ve které jsou shromážděny cenné sbírky starých tisků. Nejstarší z nich pochází z roku 1488. Vedle kulturních funkcí hrad  Rogów Opolski plní rovněž úlohu střediska, které má konferenčně-podnikatelský charakter. Půvabně renovovaná hradní budova se nachází uprostřed 20-hektarového krajinného parku s cenným porostem, ve kterém najdeme mnoho v Polsku zřídka se vyskytujících stromů, mimo jiné: japonský jinan a liliovník.


Dvorec a park v osadě Dąbrówka Górna

Je to důležitý bod na mapě historických památek Obce Krapkowice. Malebně situovaný na svahu Odry, barokní dvorec pocházející z druhé poloviny XVII. století, který se po přestavbě v roce 1907 proměnil na okázalý palác. Doplňkovou atrakcí je krajinný park s cennými druhy stromů. Mezi nimi dominuje olše lepkavá.Kostel sv. Mikuláše v Krapkowicích

Kostel, který je zmiňován již v roce 1330, byl postaven v románském slohu, ale v následujících letech prošel mnoha architektonickými změnami. V roce 1428 kostel zničili husité. Postihovaly jej také požáry. Od poloviny XVI. století až do roku 1626 byla svatyně v rukou protestantů. Poslední přestavba byla realizována v roce 1896. Každý rok, na konci září, probíhají v kostele sv. Mikuláše Biblické dny.


Kostel sv. Mikuláše v Krapkowicích.jpeg Kostel sv. Mikuláše v Krapkowicích.jpegKostel Nanebevzetí Nejsvatější Panny Marie v Otmętu

Kostel, ohrazený kamennou zdí z přelomu XVI. a XVII. století, je jedním z nejzajímavějších sakrálních objektů v Krapkowicích. První informace týkající se této stavby pocházejí z počátků XIII. století. V průběhu staletí pak byl kostel mnohokráte přestavován a po požáru v roce 1945 byl zcela nově rekonstruován. Z dávné svatyně se dochovala pouze gotická věž z lámaného kamene a nepříliš četné elementy architektury z XIV. století, použité jako nosníky. Kostel je ohrazen kamennou zdí, která byla postavena na přelomu XVI. a XVII. století. Pozornost si zaslouží rovněž renesanční náhrobky, z nichž jeden připomíná v roce 1608 zemřelého vlastníka  Otmętu, kterým byl Jerzy Buchta, a druhý pak Fryderyka Czettricz von Kinsberg (zemřelého v roce 1610). U kostela se dále nachází zděná kaple, postavená v neogotickém slohu, která pochází z poloviny XIX. století. Kostel je ohrazen kamennou zdí z přelomu XVI. a XVII. století.

Kostel Nanebevzetí Nejsvatější Panny Marie v Otmętu.jpeg Kostel Nanebevzetí Nejsvatější Panny Marie v Otmętu.jpeg


Kostel sv. Fabiána a sv. Sebastiána v osadě Kórnica

Jedná se o stavbu ve stylu pozdního baroka, která byla realizována v roce 1795. První zmínky týkající se tohoto kostela pocházejí z XV. století. Kostel je situován na vyvýšenině a vybudován z cihel. Nachází se u něj hřbitov a před vchodem do svatyně je vztyčen kříž z roku 1893.

Kostel sv. Fabiána a sv. Sebastiána v osadě Kórnica.jpeg


Kostel sv. apoštolů Filipa a Jakuba Staršího v osadě Rogów Opolski

Kostel sv. apoštolů Filipa a Jakuba Staršího v osadě Rogów Opolski.jpeg Farní kostel farnosti Rogów Opolski, který je zasvěcen sv. Filipovi a sv. Jakubovi Staršímu, byl postaven v roce 1300. Nejstarší zmínka o této stavbě pochází z roku 1335. Na konci XVI. století byl přestavěn a rozšířen o čtvercovou věž a kapli. V časech třicetileté války (1618-1648) plnil roli protestantského kostela. Je postaven ve stylu ranné gotiky, s viditelnými renesančními prvky. Stavba je z cihel a je omítnutá. K nejcennějším památkám kostela patří barokní hlavní oltář, pocházející z druhé poloviny XVII. století, se sochami svatých a andělů a s kazatelnou, jejíž vznik se datuje okolo roku 1700 a která je zdobena basreliéfy apoštolů. V kostele se nachází také kamenná, románská křtitelnice, pocházející z XVI. století. Na křtitelnici si je možné všimnout nečitelného nápisu. Historickými památkami jsou v kostele rovněž krucifixy, monstrance z druhé poloviny XVIII. století, jejímž dárcem byl Frederik Rogojský, a také mešní kalich z druhé poloviny XVII. století.
Počet návštěv: 11830597 | 118671 | 3499
Návrhy a realizace: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe