• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

W nawiązaniu do toczącej się dyskusji

dotyczącej nadania rondu w Krapkowicach im. Władysława Bartoszewskiego przedstawiamy informację burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiury na temat działań podjętych przez gminę Krapkowice.

20 czerwca 2017 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach wpłynął wniosek radnego Komitetu Wyborczego Wyborców Macieja Sonika pana Józefa Brzozowskiego z propozycją nadania rondu przy drodze krajowej 45 w Krapkowicach imienia Władysława Bartoszewskiego zawierający jego krótki życiorys i uzasadnienie cyt. „Symboliczne i aktualne są słowa Bartoszewskiego: „Warto być przyzwoitym”.                      

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 tekst jednolity z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in.: podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy do zadań burmistrza należy w szczególności przygotowanie projektów uchwał rady gminy. Chociaż ustawa wprost nie daje kompetencji radzie do nadawania nazw rond, ten przepis prawa stanowi jednak podstawę podejmowanych w kraju wielu uchwał w podobnej sprawie. Wynika to z faktu, że rondo jako budowla jest częścią drogi publicznej.

Obowiązujące prawo i orzecznictwo w tym zakresie nie formułuje obowiązku przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami czy też uzyskiwania zgody zarządcy dróg za wyjątkiem podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, gdzie wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

Na terenie miasta Krapkowice mamy obecnie trzy ronda, dwa w pasie drogi wojewódzkiej i jedno w pasie drogi krajowej 45. Żadne z nich nie posiada nazwy. Wniosek radnego o nadanie nazwy dotyczył ronda położonego w pasie drogi krajowej 45 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką  nr 409 – ul. Prudnicka.

Wniosek wpłynął w okresie, gdzie w związku z wejściem w życie przepisów o dekomunizacji nazw ulic, placów, budowli i obiektów użyteczności publicznej gmina Krapkowice jak wiele innych jednostek samorządu terytorialnego została zobligowana do podejmowania uchwał w tej sprawie. Sprawa ta wywołuje wśród radnych i mieszkańców miast i gmin wiele sporów i emocji.

Gmina Krapkowice podjęła się zmiany nazwy czterech ulic, a w przypadku Osiedla XXX lecia w Krapkowicach i ulicy XXX lecia w Kórnicy rada miejska podjęła uchwały pozostawiające te nazwy, a nadano jedynie nowe uzasadnienia do tych nazw dostosowujące do wymogów przepisów o dekomunizacji. Obecnie toczy się procedura nadzorcza wojewody o stwierdzenie zgodności z prawem tych dwóch uchwał i procedura wydania zarządzenia zastępczego nadającego nowe nazwy.

Podchodząc z dużą ostrożnością do podejmowania w takim okresie wielu sporów i emocji, uchwał nadających nowe nazwy ulic, gdzie proponuje się upamiętnić konkretne postacie historyczne, stwierdziłem bez jakiejkolwiek oceny uzasadnienia wniosku, że celowym będzie zwrócić się  do zarządców drogi krajowej i wojewódzkiej o opinię w tej sprawie. Uważałem, że dobrym obyczajem jest zapytać zarządzającego drogą krajową oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich o opinię dotyczącą nadania nazwy rondu.

3 października 2017 roku zwróciłem się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o wydanie opinii w tej sprawie. W odpowiedzi, 23 października br. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wniósł uwag, natomiast 19 października br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała negatywną opinię dotyczącą nazwania ronda w Krapkowicach imieniem Władysława Bartoszewskiego uzasadniając to tym, że ulicom, placom, rondom itp. należy nadawać nazwy, które nie budzą jakiejkolwiek kontrowersji, a nadanie tej nazwy może prowadzić do konfliktów społecznych.

Opinie te zostały przekazane radnym na komisjach w dniach 14 i 15 listopada br.

25625568_1085781611558768_616537738_o.jpeg

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).