• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ  KRAPKOWIC

Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.)

 

ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę na czas nieoznaczony, części o powierzchni 0,2900 ha nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice, położonej w Krapkowicach oznaczonej numerem działki 9/1 z karty mapy 9 o powierzchni 1,2587 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta OP1S/00046017/4, z przeznaczeniem do wykorzystania w ramach działalności gospodarowania odpadami.

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za dzierżawę ww. nieruchomości

wynosi  0,75 zł/m2

 

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

 

Przetarg  odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice ul. 3 Maja 21 ( II budynek, II piętro, mała sala ) w dniu  01 grudnia 2017 roku o godz. 1000.

 

Wadium w wysokości 500,00 zł. oferent zobowiązany jest wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice lub na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Krapkowice w terminie do dnia 27 listopada 2017 roku.


Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. 

 

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych po: odwołaniu przetargu; zamknięciu przetargu; unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.

Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice ul. 3 Maja 21 – pokój 16B, telefon  77/  44 66 897,  77/ 44 66 870. 

                                                                        

                                                                            Burmistrz Krapkowic

                                                                                Andrzej Kasiura

 

Do pobrania:

PDFZarządzenie 771,2017.pdf

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).