• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2017 r. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC
Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „ Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Przedmiot konsultacji:
Roczny „Program współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.”

Cel konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowychi podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących rocznego „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

Termin konsultacji:
- Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 października 2017 r.
- Termin zakończenia konsultacji: 27 października 2017 r. do godz. 14:00

Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 11 października 2017 r.  do 27 października 2017 r.           

Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: . Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice Tel. 77 44 66 822,

Projekt programu wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice:
www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Załączniki:
PDFFormularz konsultacji- zał nr 3.pdf
PDFOgłoszenie Burmistrza Krapkowic sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych- zał nr 2.pdf
PDFProjekt Programu współpracy na 2018.pdf
PDFZarządzenie NR 761.2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11 października 2017.pdf

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).