• PL
  • EN
  • DE

Szanowni mieszkańcy przypominamy, że w 2020 roku nie wnosimy opłat za posiadanie psa. Właściciele czworonogów, którzy już dokonali płatności otrzymają jej zwrot na konto.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Partnerskie przedsięwzięcie termomodernizacyjne w formule PPP

Od podpisania umowy o współdziałaniu Gminy Krapkowice z gminą Chrząstowice, Izbicko, Prószków, Komprachcice, Tarnów Opolski i Turawa w dniu 18 lipca 2016 roku w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej sporo się wydarzyło. W ślad za podpisanym porozumieniem gminy wytypowały obiekty, które zostaną poddane termomodernizacji i zleciły opracowanie audytów energetycznych. Audyty stanowiły z kolei podstawę do opracowania memorandum informacyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Krapkowice oraz Gmin Partnerskich w formule PPP”. Dokument ten stanowi zbiór danych dotyczących m. in. charakterystyki i planowanego zakresu przedsięwzięcia, analizy prawno-organizacyjnej przedsięwzięcia PPP z uwzględnieniem możliwych wariantów współpracy z partnerem prywatnym, analizy zobowiązań budżetowych wynikających z braku możliwości zapewnienia realizacji przedsięwzięcia ze środków własnych, analizy ryzyk przedsięwzięcia wraz z rekomendacją dotyczącą ich podziału oraz analizy finansowo-ekonomicznej z uwzględnieniem modeli finansowania oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Efektem tego opracowania jest rekomendacja optymalnego modelu realizacji przedsięwzięcia. Porównania modeli finansowania dokonano pomiędzy modelem PPP oraz modelem tradycyjnym. Ze względu na kryterium wskaźników efektywności kapitału zaangażowanego w przedsięwzięcie przez podmiot publiczny, realizacja modelu PPP okazała się efektywniejsza finansowo od modelu tradycyjnego.

W ślad za tym przystąpiono do kolejnego etapu. 1 września wszczęto procedurę wyboru partnera prywatnego, co z uwagi na wartość zamówienia przekraczającą wyrażoną w złotówkach równowartość 5 225 000 euro (tzw. „próg unijny”) dla robót budowlanych przekazano ogłoszenie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Wyboru partnera prywatnego lub partnerów prywatnych, którzy łącznie z gminami partnerskimi podejmą się realizacji przedsięwzięcia dokona się w wyniku przeprowadzenia dialogu konkurencyjnego w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych. W określonym w ogłoszeniu terminie składania wniosków o dopuszczenie do dialogu tj. do 2 października wpłynęło aż 6 wniosków. W podobnych przedsięwzięciach realizowanych przez inne samorządy w naszym kraju takich wniosków wpływało znacznie mniej. Być może rozmiar naszego przedsięwzięcia (w sumie 32 obiekty) zachęcił tak dużą liczbę partnerów prywatnych do zainteresowania się naszym zamierzeniem, ale nie wykluczone również, że rynek PPP w Polsce nabiera dynamiki.  

W chwili obecnej trwa procedura oceny formalnej złożonych wniosków, w efekcie której do dalszego etapu, czyli negocjacji, zostanie dopuszczonych 3 partnerów prywatnych, którzy w najwyższym stopniu udokumentują spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Zbiorcze zestawienie wniosków dostępne jest pod linkiem: http://bip.krapkowice.pl/2509/2182/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych-o-wartosci-powyzej-30-000-euro.html. O kolejnych etapach realizacji przedsięwzięcia będziemy Państwa na bieżąco informować.

IMG_20171002_102916.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).