Zawiadomienie

         Z A W I A D O M I E N I E

      Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1027) zawiadamiam, że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :

budowie węzła sieciowego 15/0,5 kV, na terenie działek ewidencyjnych nr 841, 800, 801/7, 814 k.m.4 obręb Steblów.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.