• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

2017

INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Gwoździce
 na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Gwoździce w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej
w Gwoździcach. Okres realizacji zadania od 01 czerwca 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Gwoździce podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Gwoździce”).

Załącznik:
Oferta Stowarzyszenia Odnowy i Rzowoju Wsi Gwoździce.pdf
Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po 7 dniach.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2017-05-26
Data udostępnienia: 2017-05-26

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Projekt zagospodarowania Wiejskiego Placu Rekreacyjnego „Dębowy Zakątek”. Okres realizacji zadania od 04 maja 2017 r. do 28 maja 2017 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna”).

Załącznik:
Oferta Stowarzyszenia Odnowy i Rzowoju Wsi Dąbrówka Górna.pdf
Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po 7 dniach.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2017-05-04
Data udostępnienia: 2017-05-04

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne na rzecz wsi Żużela na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne na rzecz wsi Żużela w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wieś przyjazna mieszkańcom”. Okres realizacji zadania od  10 lutego 2017 r.
do 05 maja 2017 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego na rzecz wsi Żużela podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne na rzecz wsi Żużela”).

Załącznik:
Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
Oferta Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego na rzecz wsi Żużela.pdf
Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po 7 dniach.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2017-04-14
Data udostępnienia: 2017-04-14

 

 

 

 

 


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017”

Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017”.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające  na terenie Gminy Krapkowice.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 20 stycznia 2017 r. do 08 lutego 2017 r. do godz. 15:30.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach  nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 

Sprawozdanie z konsultacji społecznych - Program opieki.pdf

Opublikowano: 09-02-2017


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”

Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem jest ochrona środowiska, działające na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 27grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r. do godz. 17:00.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice” zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość wyrażenia swojej opinii w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do projektu za pomocą poczty elektronicznej na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na ,,formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach wpłynęły dwa formularze, stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania:

 Lp.

Podmiot/osoba zgłaszający uwagę/ opinię

Wskazany zapis w projekcie

Treść uwagi/wniosku

Informacja o ujęciu/odrzuceniu uwagi/wniosku

1

Krapkowickie Centrum Zdrowia
Sp. z o.o.  

Os. XXX-lecia 21 47-303 Krapkowice

Rozdział 9.3. Zadnia przewidziane do realizacji przez inne podmioty w latach  2016-2025

Dopisanie nowego zadania inwestycyjnego

Obiekt Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach, ul. XXX-lecia 21

Tytuł projektu: Termomodernizacja  obiektu Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach etap 2

Opis: Modernizacja instalacji cwu, częściowa wymiana stolarki okiennej, montaż instalacji PV

Sektor: Budynki użyteczności publicznej

Zakres odpowiedzialności:  KCZ  Sp. z o.o.

Harmonogram realizacji: lata 2017-2020

Koszty realizacji: 701 000 zł

Potencjalne źródła finansowania:  RPO WO 2014-2020 w ramach środków ZIT Aglomeracji Opolskiej, środki własne KCZ Sp. z o.o. Krapkowice

Wskaźniki monitorowania: zmniejszenie emisji CO2 [Mg/rok], oszczędność energii elektrycznej [MWh/rok],

Szacowana redukcja CO2: Ok. 34% zmniejszenia emisji CO2 (nie mniej niż 29,15 Mg CO2/rok)

Sposób i forma raportowania: Monitorowanie zużycia energii elektrycznej w ramach raportu z podjętych działań ograniczających emisję CO2

Wniosek został uwzględniony w całości.

2

Wydział Promocji
i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
ul. 3 Maja17
47-303 Krapkowice

Rozdział 9.1.2 Działania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krapkowice

Uaktualnienie danych w oparciu o nowe audyty energetyczne opracowane dla: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy i Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach. Szczegółowy zakres zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wniosek został uwzględniony w całości.

Zgłoszone wnioski skutkowały dokonaniem przeliczenia wskazanych w dokumencie celów redukcyjnych w zakresie ograniczenia emisji CO2 oraz zmniejszenia zużycia energii. Również zmiany jakie nastąpiły od marca 2016 roku do chwili obecnej w odniesieniu do źródeł finansowania wymogły konieczność ich aktualizacji. 

Załączniki:
sprawozdanie z konsultacji zmiany PGN.pdf
Załacznik Nr 1 do sprawozdania.pdf
Załacznik Nr 2 do sprawozdania.pdf

Opublikowano: 18.01.2017 r.


OGŁOSZENIE


Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017”.


Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017” stanowiący akt prawa miejscowego. Cel konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017”.

Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji: 18 stycznia 2017 r.
Termin zakończenia konsultacji: 08 lutego 2017 r. do godz. 15:30.

Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 18 stycznia 2017 r. do 08 lutego 2017 r. do godz. 15:30.
Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17.
Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy Krapkowice. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 805. Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu (II budynek, parter, pokój 18).

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 542/2017.pdf

załącznik nr 1 Program opieki na 2017 rok.pdf

Załącznik nr 2 ogłosznie o konsultacjach.pdf

załącznik nr 3 formularz konsultacji.pdf

załącznik nr 3 formularz konsultacji.doc

Opublikowano dnia 17.01.2017 r.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).