• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dofinansowanie m.in. dla szkół, stowarzyszeń i instytucji pomocy

IMG_4911.jpeg

Ministerstwo Rozwoju przygotowało Pakietu dla średnich miast, w ramach którego planowane jest m.in. ułatwienie średnim miastom sięgania po fundusze europejskie poprzez dedykowanie im wsparcia z krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju. Obecnie ogłoszony jest konkurs do 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zgodnie z aktualną wersją Regulaminu konkursu wnioski będą przyjmowane od 31 października do 15 listopada 2017 r.

O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in:

 • jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
 • instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
 • instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
 • szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
 • uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
 • przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
 • organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
 • podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;  jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu:

 • Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji  w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, realizowane poza Common Framework.

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego działania 4.3 „Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi”.

W ramach projektów współpracy ponadnarodowej, możliwe jest realizowanie kilku rodzajów działań współpracy w partnerstwie

ponadnarodowym. W ramach niniejszego konkursu dopuszczone są cztery z nich, tj.:

 • wypracowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;
 • transfer, zaadaptowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;
 • równoległe tworzenie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;
 • wymiana informacji i doświadczeń,

w tym obowiązkowo jednym z nich jest wymiana informacji i doświadczeń.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 15 000 000,00 zł. Miasta kwalifikujące się do wsparcia w województwie opolskim to: Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Prudnik i Strzelce Opolskie (znajdują się w załączniku 17 do Regulaminu konkursu).

Szczegółowe informacje na temat konkursu mogą Państwo znaleźć pod adresemhttp://www.power.gov.pl/nabory/1-58/.                                                                                                                                               

Z kolei informacje o Pakiecie dla średnich miast mogą Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/wsparcie-rozwoju-srednich-miast/.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do kontaktowania się z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w województwie opolskim w celu uzyskania informacji na temat założeń i warunków obowiązujących w konkursie. W razie potrzeby pomożemy Państwu wybrać najbardziej dogodną formę konsultacji. Dane kontaktowe Punktów znajdą Państwo na stronie: www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Punkty informacyjne.

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).