Budowa dróg na terenach inwestycyjnych

Poprawa bezpieczeństwa i lepszy dojazd do terenów inwestycyjnych. Gmina Krapkowice złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 działanie 6.1 Drogi Lokalne.

Projekt zakłada budowę drogi w południowej części terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie DK45. W ramach zadnia zaplanowano przebudowę istniejącego połączenia drogowego oraz budowę nowej drogi znajdującej swój początek w miejscu projektowanego skrzyżowania z przebudowaną drogą do Rogowa Opolskiego.

W projekcie uwzględniono infrastrukturę drogową poprawiającą bezpieczeństwo ruchu. Wzdłuż drogi zaplanowano budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz wykonanie oświetlenia ulicznego. W ramach zadania wykonana zostanie także kanalizacja deszczowa, za pomocą której wody opadowe z powierzchni drogi oraz ciągów pieszo-rowerowych będą odprowadzane do projektowanego zbiornika.

W ciągach pieszo-rowerowych zostaną zlokalizowane kanały technologiczne zaprojektowane dla układu drogowego. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności, uwzględniając potrzeby środowiskowe wnioskodawca zdecydował o wybudowaniu w ramach przedmiotowego zadania:

1/ kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej, której zadaniem będzie odprowadzanie ścieków z hal i przedsiębiorstw, które powstaną w przyszłości. Zaplanowano również kanalizację sanitarną tłoczoną, ze względu na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz dwie przepompownie ścieków,

2/ sieci wodociągowej, której zadaniem będzie zasilanie w wodę hal i przedsiębiorstw, które powstaną w przyszłości

Wartość całkowita inwestycji to 10 692 778,97 brutto. Gmina stara się o refundację 85% kosztów kwalifikowanych, czyli 9 088 862,12 zł. Planowane rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia to III kwartał 2018 roku.

KSSE tereny lipiec 2017.jpeg