Zawiadomienie

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z póź. zm.) zawiadamiam, że 24.07.2017 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianę sposobu użytkowania części budynku usługowo-mieszkalnego na cele usługowe urzędu pocztowego, na terenie działki ewidencyjnej nr 423/1 k.m.8 obręb Krapkowice.