[23-01-2013] OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC - KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013”.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta  i Gminy Krapkowice na rok 2013” stanowiący akt prawa miejscowego.

Cel konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013”

Termin konsultacji

-  Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 stycznia 2013 r.

-  Termin zakończenia konsultacji: 13 lutego 2013 r.

Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem

proponowanych zmian  można zgłaszać na „ formularzu konsultacji" w terminie od 23

stycznia 2013 r. do 13 lutego 2013 r.

Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303

Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

umig_srodowisko@krapkowice.pl.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza

rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 805

Projekt uchwały w sprawie projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta  i Gminy Krapkowice na rok 2013” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.         

 

DO POBRANIA >> TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Wydział GGR
UMiG w Krapkowicach