Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 935 z póź. zm.)

Zawiadamiam, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa zmieniła wniosek w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia p=0,35 MPa DN 160 PE i 110 PE na terenie miasta Krapkowice.

Wniosek obejmuje działki nr 261/25 k.m. 17; nr 193/7, 221/2, 393/7, 393/6, 393/3, 393/4, 393/5 k.m. 13.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 13), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.